Lá phiếu bầu sẽ có gì trong đó?

Tôi sẽ đi bầu tại địa điễm naò? Bạn có thể ghi địa chỉ của mình, nếu ở trong Quận Fairfax (vi du như 777 Lynn Street, Herndon).
Bạn phải xác nhận rằng bạn đã ghi danh để tự bỏ phiếu. Hãy nhấp vào fairfaxvotes.org để ghi danh bỏ phiếu, để cập nhật địa chỉ của bạn hoặc để nhận câu trả lời cho các câu hỏi về bỏ phiếu, chẳng hạn như Thời gian & Địa điểm Bỏ phiếu Sớm. Hoặc bạn có thể xác minh tình trạng ghi danh của mình trực tiếp tại vote.elections.virginia.gov

Select another language

WHAT’S ON YOUR BALLOT¿Qué hay en tu papeleta?你的选票上有什么?투표지엔 뭐가 있죠? ماذا يوجد في اقتراعك