fbpx


Lá phiếu bầu sẽ có gì trong đó?

Tôi sẽ đi bầu tại địa điễm naò? Bạn có thể ghi địa chỉ của mình, nếu ở trong Quận Fairfax (vi du như 777 Lynn Street, Herndon).
Bạn phải tự xác định bạn đã đăng kí đi bầu cử! Bạn có thể bấm vào fairfaxdems.org/vote ở phía trên để ghi danh hoặc để thay đổi địa chỉ nơi cư chú mới của bạn (bạn phải thực hiện trước ngày 10 tháng 02) hoặc để có được trả lời cho những câu hỏi về bầu cử, như là cách bỏ Phiếu Sớm Thời gian và Địa điểm trên khắp khu vực miền bắc của Virginia. Bạn có thể xác thực bạn đã đăng ký bầu cử trực tiếp tại vote.elections.virginia.gov.

Select another language

WHAT’S ON YOUR BALLOT¿Qué hay en tu papeleta?你的选票上有什么?투표지엔 뭐가 있죠? ماذا يوجد في اقتراعك